Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola - Dunajská Streda Dunaszerdahely 
Adresa školyŠportová 349/34 Dunajská Streda
Telefón0315522650 
E-mailszsdunstreda@gmail.com, riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk, eva.siposova@zupa-tt.sk 
WWW stránkawww.szsds.sk 
ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Eva Siposová 03155226500905407637szsdunstreda@gmail.com, riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk
Zástupca RŠMgr. Ildikó Feketeová0315522650 ildikofekete@zoznam.sk
Vedúca PVMgr. Zuzana Fenešová0315522650 zuzana.fenesova@centrum.sk

Rada školy

Rada školy pri SZŠ-EK bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách 7. 3. 2016. Funkčné obdobie sa začalo dňom 5. 4. 2016 ustanovujúcim zasadnutím na obdobie 4 rokov.

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole - EK pomáhala žiakov, rodičov i pedagógov školy pri plnení úloh, ktoré si dali za cieľ. Posudzovala a vyjadrovala sa k činnosti školy, presadzovala verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Horváthová Ildikó0315522650
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Miklósová Beáta 
nepedagogickí zamestnanciHervayová Beáta 
zástupcovia rodičovFeketeová Henrieta 
 Szabóová Renáta 
 Kántor Mónika 
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Hutta Peter 
 Mgr. Belányiová Iveta 
 JUDr. Hájos Zoltán 
 Bc. Bacsó László 
zástupca žiakovSzabó Réka 

Poradné orgány školy

Predmetové komisie sa počas školského roka stretli 4x. Priebežne sledovali plnenie plánov PK a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za každý štrťrok. Navrhovali opatrenia na zlepšenie študijných výsledkov.

Porady vedenia školy sa konali pravidelne raz do týždňa. Na týchto stretnutiach sa pripravoval plán práce na nasledujúci týždeň a riešili sa operatívne úlohy školy, organizačné zabezpečenie edukácie, ekonomicko-finančné úlohy, výsledky kontrolnej činnosti.

Rada rodičov sa pravidelne stretávala v rámci rodičovských združení.Vedenie školy informovalo rodičov (zástupcov rodičov jednotlivých tried) o priebehu a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, o aktuálnych legislatívnych zmenách, o mimoškolských činnostiach, o hopodárení školy ako aj o ostatných záležitostiach týkajúcich sa vzťahu rodičia a škola.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK jazykovPaedDr. Miklósvá BeátaMJL, SJL, SJSL, ANJ, NEJ 
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Hegedüsová AndreaOBN,NOS, TEV, DEJ 
PK prírodovedných predmetovMgr. Ládiová TímeaMAT, FYZ, CHE, INF, GEO, BIO 
PK klinických predmetovMUDr. Morvaiová ViolaANF, ZKC, PAT, PRL 
PK ošetrovateľských predmetovMgr. Fenešová ZuzanaZOA, AZD, SOS, ORZ, LAJ, PP, OKP, ZDR, SAN, SP, PRC 
Riaditeľská radaPhDr. Siposová Eva  
Rada rodičovJakabová Erika  
Rada školyMgr. Horváthová Ildikó  
Rada šudentovNagy Gábor  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 238

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. PKŠ8 
I.SA M14 
I.SB8 
I.ZAA M23 
I.ZAB19 
II.PKŠ12 
II.ZAA M19 
II.ZAB S16 
III.ZAA M18 
III.ZAB S12 
IV. ZAA M28 
IV.ZAB S21 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Denná forma štúdia - zdravotnícky asistent, sanitár

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 84/ počet dievčat 60

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 72/ počet dievčat 45

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 55/ počet dievčat 46

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 58/ počet dievčat 48

Externé večerné štúdium

PKŠ 2-ročné

počet prihlásených študentov 33, počet zapísaných študentov 25

Sanitár - 1-ročný

počet prihlásených študentov 27, počet zapísaných študentov 23

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAZDAZDAZDcvANFANFANJANJBIOBIOBIODEJDEJDEJ1DIHESV
I. PKŠ1,63   1,38          
I.SA M2   3 3,13 1,62  1   
I.SB               
I.ZAA M    3,04 2,33 2,17  1,26   
I.ZAB    1,79 1,87 1,63 1    
II.PKŠ    1,58          
II.ZAA M1,25   1,57 2        
II.ZAB S2,06   1,38 2,3        
III.ZAA M2,05     3,5        
III.ZAB S1,42     2,2        
IV. ZAA M      3,07        
IV.ZAB S      2,55        

TriedaESVEVEEVEETVETVETV1EVEFYZFYZFYZcvGEGGEOCHECHECHEcv
I. PKŠ               
I.SA M 2  1       2,31  
I.SB               
I.ZAA M    1 1,74 1,39  12,35  
I.ZAB    1 1,53 1,58 1 1,89  
II.PKŠ               
II.ZAA M 1,4             
II.ZAB S 1,56             
III.ZAA M               
III.ZAB S               
IV. ZAA M               
IV.ZAB S               

TriedaINFINFKAJKAJKNJKNJLAJLAJMJLMJLMATMATNABNAVNAV
I. PKŠ       1,38       
I.SA M 1,43       2,5 2,071  
I.SB               
I.ZAA M 1,35     1,83 2,78 1,96 1 
I.ZAB 1,47     1,63 2,09 1,58 1 
II.PKŠ               
II.ZAA M 1,05       2,3 2   
II.ZAB S 1,44         1,81   
III.ZAA M 1,05       2,74     
III.ZAB S 1,08         1,25   
IV. ZAA M         3,5     
IV.ZAB S               

TriedaNOSNOSNEJNEJOBNOBNOBNOBVOKPOKPORZOZSOZSOAZPAT
I. PKŠ        1,38 1,13    
I.SA M   2 2    3    
I.SB        1,13      
I.ZAA M   2,91           
I.ZAB   3           
II.PKŠ        2      
II.ZAA M   2,4 1,6    1,76    
II.ZAB S   2,17 1,5    1,81    
III.ZAA M   3,44    2      
III.ZAB S   1,86    1,17      
IV. ZAA M   3    2,04      
IV.ZAB S   3,1    2,1      

TriedaPATPRCPPAPRCPRLPRLPRPPRPPRPcvPSPPSPPSPPSPPSPcvSAP
I. PKŠ1,13           1  
I.SA M4    13    3  1,69
I.SB      1,38        
I.ZAA M            1,52  
I.ZAB           1,32   
II.PKŠ     2,25  1,58      
II.ZAA M2,9    1,381,5    1,6   
II.ZAB S3,25    1,51,69     1,88  
III.ZAA M               
III.ZAB S               
IV. ZAA M               
IV.ZAB S               

TriedaSAPSANSACSAN cvič.SAN t.SJLSJLSJSLSJSLSJSLSOSSOSSprTJPTSV
I. PKŠ          1    
I.SA M  2,38    3,43  4 1,2 2,15
I.SB 1,75             
I.ZAA M       2,96    1 1,48
I.ZAB      2,52,91    1 1,21
II.PKŠ               
II.ZAA M       2,43  1,6 1,1  
II.ZAB S      2,88   1,31 1  
III.ZAA M       3,42    1  
III.ZAB S      2,42     1  
IV. ZAA M       3,64    1  
IV.ZAB S      3,14     1  

TriedaTEVTEVZOATRHZOAZOAZOA cvič.ZKCZKCZDEZDEZDRZDR
I. PKŠ    1,88  1,63     
I.SA M 1  4  5    3,08
I.SB            2
I.ZAA M    2,43  3,13     
I.ZAB    2  2,53     
II.PKŠ    2,25  2,25  1  
II.ZAA M 1,38  2,14  2,95     
II.ZAB S 1,63  2,44  2,88     
III.ZAA M 1,89  2,68  3  1,37  
III.ZAB S 1,58  1,25  2,5  1  
IV. ZAA M 1,71  2,75  3,36     
IV.ZAB S 1,71  2,48  3     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. PKŠ853000000
I.SA M1415711000
I.SB800800000
I.ZAA M23361310000
I.ZAB19511300000
II.PKŠ1234500000
II.ZAA M1973910010
II.ZAB S1608800000
III.ZAA M18061120000
III.ZAB S1256100000
IV. ZAA M28132041000
IV.ZAB S21141600000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. PKŠ827734,6327734,6300,00
I.SA M142080138,671926128,4015410,27
I.SB831154,8731154,8700,00
I.ZAA M232680116,522673116,2270,30
I.ZAB19182896,21182896,2100,00
II.PKŠ121159,581159,5800,00
II.ZAA M19154377,15150875,40351,75
II.ZAB S16147292,00145791,06150,94
III.ZAA M18175892,53175292,2160,32
III.ZAB S121652137,671630135,83221,83
IV. ZAA M28213073,45208571,90451,55
IV.ZAB S21142367,76142367,7600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB124(2/22)61,40%2455,63%2476101 2,2124
Maďarský jazyk a literatúra 24(4/20)59,07%2457,58%24549512,7124
Nemecký jazykB121(4/17)53,41%2153,10%214368 2,8621
Praktická časť odbornej zložky 57(7/50)           
Slovenský jazyk a literatúra 21(2/19)50,52%2159,35%21 597 3,1021
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 24(4/20)55,60%2457,15%2415108 3,0424
Teoretická časť odbornej zložky 57(7/50)    1311181322,6557

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 57(7/50)26265  1,6357

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. PKŠ5356 N zdravotnícky asistent 
I.SA M5371 H sanitár 
I.SB5371 H sanitár 
I.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
I.ZAB5356 M zdravotnícky asistent 
II.PKŠ5356 N zdravotnícky asistent 
II.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
II.ZAB S5356 M zdravotnícky asistent 
III.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
III.ZAB S5356 M zdravotnícky asistent 
IV. ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
IV.ZAB S5356 M zdravotnícky asistent 

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Estetika1. a 2. ročníkEVE5 hodín

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP27824,236,35
DPP402,450
Znížený úväzok966,684,35
ZPS201360
Na dohodu811,320,19

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03333
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu0033

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1. ZAA M, 1. ZAB Sgeográfia2 hodiny
3. ZAA M, 3. ZAB Sinformatika4 hodiny
1. ZAA M, 1. ZAB S, 1. SAdejepis4 hodiny

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické31
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
aktualizačné - riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ SR - MZ SR 2
aktualizačné - školenie predsedov MK 1
rigorózna škúška 3

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda NEJ 12. miesto    
Olympiáda ANJ12. miesto    
Olympiáda ľudských práv Hlohovec1 účasť   
Mladý digitálny Európan10    cez internetovú stránku
Recitačná súťaž Tompa Mihály3postup do krajského kola2 miesto 2x, 3. miesto 1x   
Literárna súťaž Legere4účasť    
Literárna súťaž Mécs László2účasť    
Súťaž Poznaj slovenskú rec, Tomašíkovo1účasť    
Celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent, Banská Bystrica2  Cena publika  
Stredoškolská odborná činnosť, Trnava8 2. miesto 2x, 4. miesto 1x4.miesto 2x  
Súťaž v poskytovaní PP, Trenčín4 7. miesto   
Súťaž v poskytovaní PP, Frídek Místek4   5. miesto 
Cezpoľný beh Gabčíkovo53. miesto    
Floorbal Dunajská Streda9postup do krajského kolaúčasť   
Súťaž Do práce na bicykli, Dunajská Streda8účasť    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy, propagácia študijných odborov

1. Organizovanie Dní otvorených dverí (2x ročne), pre návštevníkov je pripravená prezentácia,

2. Prezentácia štúdia na našej škole a spolupráca so základnými školami v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Senec

3. Účasť na podujatí "Burza stredných škôl" v Dunajskej Strede, Dni otvorených dverí na vysokých školách - informácia pre študentov o možnosti ďalšieho štúdia

4. Aktivity v rámci kariérového poradenstva - voľba povolania, spolupráca s ÚPSVaR, konzultácie so žiakmi

Odborné exkurzie

1. Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave

2. Domov Dôchodcov, Schwechat, Rakúsko

3. Patologické múzeum, Viedeň

4. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

5. Rehabilitačné centrum ADELI, Piesťany

Celodenné podujatia (prednášky, workshopy, aktiviity)

1. Deň školy - október 2017

Organizácia okresného kola Olympiády v NEJ a Olympiády v ANJ

Vzdelávacie kurzy - podnikateská činnosť

1. kurzy prvej pomoci

2. kurz opatrovania

3. preškolenie zdravotníckych zamestnancov

Pravidelné vysielanie školského rozhlasu

Podujatia, aktivity k prevencii závislostí

1. besedy, prednášky

Pravidelná prezentácia

1. v dunajskostredskej TV, v regionálnej tlači, facebook, web stránka školy

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v škole

1. Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

2. Vianočný program

3. Návšteva divadelných predstavení

Prezentácia školy, účasť na aktivitách organizovaných MÚ Dunajská Streda

Kontakty, partnerstvá so školami

1. Česká republika - Střední zdravotnícká škola vo Frýdku Místku

2. Maďarsko - Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron

Zabezpečenie prednášok v oblasti poskytovania prvej pomoci pre základé a stredné školy regiónu

Realizácia KOŽAZ aúčelového cvičenia pre žiakov

Realizácia lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu - január 2018

Športové aktivity a súťaže (školské i okresné kolá)

Charitatívna činnosť školy

1. Účasť na zbierkach a kampaniach (Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, predaj vianočných pohľadníc, Červené stužky, Deň narcisov, Liga proti rakovine)

2. Bezplatné darovanie krvi

3. Oslavy Mikuláš a v Nemocnici s poliklinikou Svet zdravia, Dunajská Streda

4. poskytovanie opatrovateľskej služby v NsP Svet zdravia Dunajská Strede v mimovyučovacom čase

Spolupráca s organizáciami, inštitúciami

1. Spolupráca s Červeným krížom

2. Spolupráca s partnerskou školou Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron, Maďarsko

3. Spolupráca s partnerskou školou Střední zdravotnícka školla vo Frýdku Místku, Česká republika

4. Spolupráca s nezávislou organizáciou Centrum Slniečko, Nitra

5. Odborná spolupráca s NÚCEM (e-testovanie, on-line maturita)

6. Odborná spolupráca s Komplexnou záchrannou službou v Gabčíkove

7. Odborná spolupráca s Komorou sestier a pôrodných asistentiek, Dunajská Streda

8. Odborná spolupráca s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl na Slovensku

9. Spolupráca s NsP Svet zdravia v Dunajskej Strede (Svetový deň sredca, Svetový deň diabetu)

10. Spolupráca s Hasičským a záchranárskym zborom v Dunajskej Strede

11. Spolupráca s Mestským úradom v Dunajskej Strede

12. Spolupráca s ÚPSVaR v Dunajskej Strede

13. Spolupráca s IES London (medinárodný certifikát o vzdelaní)

14. Charitatívna a dobrovoľnícka činnosť s UNICEF

Služby poskytované školou

1. Vydávanie medzinárodného certifikátu IES London

2. Certifikované kurzy prvej pomoci, opatrovateľ

3. Stravovanie študentov a pedagógov zmluvným spôsobom

4. Školská a odborná knižnica

5. Zabezpečenie služby prvej pomoci na športových a kultúrnych podujatiach mesta Dunajská Streda

6. e - triedna kniha

7. e - žiacka kniha

8. Využívanie študovní IKT

9. web stránka školy, facebook

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Stredná zdravotnícka škola - EK pokračovala aj v školskom roku 2017/18 v riešení národných, medzinárodných a vlastných projektov. Hlavným cieľom školy je realizovať projekty zamerané na rozvoj kompetencií žiakov. Realizácia projektov napomáha aj k skvalitneniu materiálo-technického vybavenia školy. Súčasne vytvára možnosti aj pre neformálne spoločné aktivity učiteľov a žiakov. Na druhej strane sú však projekty náročné na administratívu.

A) Dlhodobé

1. Projekt "Zelená škola" - environmentálne aktivity školy

2. Projekt "IES London" - medzinárodné overovanie vzdelávania - vydávanie certifikátu o vzdelaní

3. Projekt "Unicef"

4. Projekt "Bez hraníc - Határtalanul", Sopron

B) Krátkodobé

1. Projekt "Zrkadlo zdravia"

2. Projekt "Do práce na bicykli"

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty: neboli

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15. 6. 2017

Druh inšpekcie: kontrolná

Kontroly - inšpekcie:

1. Školská inšpekcia - ŠŠI - ŠI centrum Trnava

Predmet inšpekcie:

a) Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

b) následná inšpekcia od 24. - 26. 04. 2018 - bez záznamu

2. Metodická návšteva - TTSK Kancelária predsedu - 4. 5. 2018

BOZP, PO, KR - bez opatrení

3. Protipožiarna kontrola - ORHa ZZ v Dunajskej Strede - 23. 5. 2018

Bez záznamu

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické zabezpečenie školy v školskom roku 2017/18 bolo primerané finančným podmienkam školy. Boli vykonané zákonom určené revízie, technické kontroly. Základná údržba školy a areálu je vykonávaná priebežne. Ochrana majetku je zabezpečená signalizačným bezpečnostným zariadením, kamerovým systémom od 1. 9. 2011.

Z účelových finančných prostriedkov TTSK bola zrealizovaná 2. časť rekonštrukcie školského zariadenia - časť kuchyňa.

Materiálno-technické vybavenie školy bolo posilnené cez nákupy PC, školského nábytku, zdravotníckych pomôcok, učební. Úspora elektrickej energie sa uskutočňuje cez výmenu klasických svietidiel na úsporné žiarovky.

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská,)

Úpravy v klasických a odborných učebniach boli zamerané na vymaľovanie priestorov. Telocvičňa, školské ihrisko je bez zmien. Pre žiakov sme vytvorili nový priestor - čitáreň.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Inventár učebných pomôcok bol rozšírený o odborné zdravotnícke pomôcky.

Stručná analýza súčasného stavu

Súčasný stav učebných pomôcok, názorných didakticko-edukačných pomôcok, IKT je potrebné posilňovaa, rozšíriť o súčasné edukačné technológie, sofwéry.

Potreby a pripravované plány

?????

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení hovorí o prideľovaní financií pre školy na základe normatívu na žiaka. Naša škola dostala na základe normatívu na bežné výdavky školy v roku 2017 pri prepočítanom počte žiakov finančné prostriedky vo výške:

schválený rozpočet: 596.142 €

Upravený rozpočet: 593.150 €

Pri použití finančných prostriedkov bolo dodržanéustanovenie zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Škola použila finančné prostriedky na mzdy odvody do poisťovaní a výdavky na prevádzku.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia zo štátneho rozpoču pre SZŠ-EK na rok 2017 na základe § 12, odst. 1, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schválení rozpočtu TTSK rozpis bežných výdavkov bol nasledovný:

Bežné výdavky

- schválený rozpočet : 596.142 €

- upravený rozpočet : 619.533 €

- plnenie rozpočtu: 615.663,83 €

Čerpanie rozpočtu podľa klasifikácie

- 610 mzdy: 383.346 €, činí 62,27 %

- 620 poistné a príspevok do poisťovaní: 133.873,58 €, činí 21,74 %

- 630 tovary a služby: 95.112,42 €, činí 15,45 %

- 640 bežné transfery : 3-331,83 €, činí 0,54 %

Rozpočet príjomov

- schválený rozpočet: 6.500 €

- upravený rozpočet: 30.720 €

- plnenie rozpočtu: 26.196,97 €

Plnenie príjmov za :

- granty : 17.870 €

- transfery v rámci verejnej správy: 1.480,83 €

- ostatné príjmy - z vratiek: 2.709,48 €

- príjmy z prenajatých budov a priestorov: 87,00 €

- platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb : 45,76 €

- ostatné príjmy - z dobropisov: 1041,96 €

- zahraničné granty: 2.461,94 €

- transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce: 500 €

Kapitálové výdavky na:

- vybudovanie kotolne : 72.726,76 €, kód zdroja 52

- projektová dokumentácia IROP: 7.100 €, kód zdroja 41

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- 642 bežné transfery - štipendiá : 1.480,83 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V roku 2017 SZŠ-EK obdržala dotáciu na vzdelávacie poukazy vo výške 5017 €.

Počet vzdelávacích poukazov : 1558 ks

Z finančných prostriedkov boli vyplatené odmeny a odvody vo výške 4.205 € a boli nakúpené učebné pomôcky n záujmové krúžky v hodnote 812,00 €( športové potreby, zdravotnícky materiál, náplne do tlačiarní, tonery, kancelársky papier)

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Škola vykonáva na základe živnostenského listu a súhlasu zriaďovateľa školy podnikateľskú činnosť v oblasti:

- organizovanie kurzov a školení (prvá pomoc, preškolenie zdravotníckych asistentov)

Na tieto účely využívame voľné priestorové kapacity školy.

Zisk po zdanení v podnikateľskej činnosti školy za rok 2017 činil 4.128,87 €

Finančné prostriedky za podnikateľskú činnosť celkovo predstavujú k 31. 12. 2017 - 14.685,25 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ-EK splnila všetky prioritné úlohy, ktoré si stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku 2017/18. Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2017/18 sa uskutočnilo na zasadnutí sekcií predmetových komisií a na hodnotiacej Pedagogickej rade dňa 3. 7. 2018. Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti sa realizovali primerane k vedomostným, osobnostným danostiam žiakom, metodickej a odbornej úrovni pedagógov a materiálno-technickému vybaveniu školy.

Z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi, mimoškolskej činnosti, umiestnení na súťažiach, účastni na projektoch, prezentácii školy na verejnosti a získavania mimorozpočtových zdrojov bol školský rok 2017/18 úspešný.

Pozitíva

1. Zvýšený počet študentov denného štúdia

2. Zahájenie nového učebného odboru 3-ročného denného štúdia 5371 H sanitár

3. Riešenie odborných kompetencií študijného odboru zdravotnícky asistent (vyhláška č. 28/2018 MZ SR)

4. Umiestnenie školy v hodnotení SOŠ SR inštitúciou INEKO v školskom roku 2017/18 (2. miesto SOŠ v TTSK, 5. miesto SOŠ v SR)

5. Zlepšovanie študijných výsledkov i počet študentov so študijným priemerom 1,0 (4 žiaci) a PV (22 žiakov)

6. Zlepšenie študijných výstupov na maturitných skúškach v riadnom termíne

7. e-maturita, spolupráca s NÚCEM

8. Mimoriadne výsledky študentov na celoštátnych kolách, súťaží, práca s talentovanými študentmi

9. Málo udelených výchovných opatrení, málo priestupkov voči Školskému poriadku

10. Zvyšovanie kvality odbrného vzdelávania

11. Evalvácia úrovne vzdelávania, kvality činnosti inštitúcie, zamestnancov

12. Aktívna mimoškolská činnosť školy

13. Charitatívno-dobrovoľnícka činnosť študentov

14. Uplatnenie sa absolventov v praxi

15. Elektronizácia školskej dokumentácie a organizácie vzdelávania

16. Podnikateľská činnosť školy

17. Ekonomicko-finančná agenda školy, MTZ školy, prevádzka školy

18. Vykurovanie zariadenia vlastnou kotolňou

19. Ukončenie rekonštrukcie priestorov bývalého zariadenia školského stravovania

20. Spolupráca s inštitúciami, partnermi, profesijnými organizáciami

Negatíva

1. Rezervy vo využívaní interaktívneho vzdelávania, digitalizácie vzdelávania, chýbajúce softwery

2. Rezervy v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, využívaní osvedčených didaktických a metodických materiálov na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, nedostatočná implementácia inovaných pedagogických metód

3. Vysoký počet neuzatvorenej koncoročnej klasifikácie (46) pre prekročenie limitovanej absencie 10 %

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

1. Mimoškoslská činnosť študentov

- hodnotenie školy, oceňovanie výchovno-vzdelávacích, mimoškolských aktivít a úrovne vzdelávania (INEKO, IES)

- spolupráca s profesijnými inštitúciami, organizáciami i neziskovými organizáciami

- úspešná reprezentácia školy na súťažiach, podujatiach, konferenciách regionálneho a celoslovenského charakteru

tvorivá, otvorená klíma školy

- zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy, podnikateľská činnosť školy

2. Účasť na projektoch

- vo vzdelávacej oblasti - modernizácia vzdelávania, zvyšovanie kvality vzdelávania, elektronizácia vzdelávania)

- spoločensko-občianska oblasť - UNICEF

3. Spolupráca so základnými školami

Pedagógovia školy sa intenzívne a aktívne podieľali na propagácii štúdia na základných školách v spolupráci výchovných poradcov

4. Podnikateľská činnosť školy

SZŠ-EK v Dunajskej Strede organizuje vzdelávací kurz Prvá pomoc.

5. Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami (zabezpečenie odbornej praxe študentov) a vzdelávacími inštitúciami

Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami - zabezpečenie odbornej praxe študentov, účasť na seminároch, zdravotnícko-edukačných konferenciách organizovaných NsP Svet zdravia, organizovanie zdravotnícko-osvetových projektov (edukačné materiály), klinická súvislá prax študentov školy. Naša škola spolupracuje aj s priamo riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR, Metodicko-pedagogickým centrom a ŠIOV.

6. Marketing školy - propagácia školy na verejnosti

Škola venuje mimoriadne veľkú pozornosť propagácii školy. Propagácia školy na verejnosti sa uskutočňuje v spolupráci s mestskou televíziou Dunajská Streda, ďalej využívame bilboardy, publicistiku, články v regionálnej tlači, web stránku školy, kde pružne doplňujeme nové informácie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Rozšíriť ponuku študijných programov školy

2. Vysoký dôraz klásť na zlepšenie študijných výsledkov školy

3. Vo vzdelávaní aktívne využívať IKT, využiť interaktívne vzdelávanie

4. Zabezpečiť materiálno-technické podmienky k využívaniu IKT, potrebný softwér, CD.

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Ďalšie štúdium absolventov - z celkového počtu 50 študentov (21 žiakov VJS, 29 študentov VJM)

Štúdium na VŠ:

Vysoká škola sv. Alžbety, VŠ Danubius - sociálna práca, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava - 20 študentov

Univerzita J. Selyeho Komárno - 2 študenti

štúdium zdravotníctva v Maďarsku - 3 študenti

zamestnaní absolventi v študijnom odbore zdravotnícky asistent (Dunajská Streda, Bratislava) 11 študentov, 1 študent pracuje v Maďarsku

DDS pre dospelých - 2 študenti

materská dovolenka - 1 študent

opakujú ročník - 2 študenti

opravná maturitná skúška - 8 študenti

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy sú v súlade so Školským poriadkom a sú na dobrej úrovni. Triedy majú vyhovujúce priestorové riešenie, poskytujú vhodné podmienky pre prácu žiakov a učiteľov. Sociálne zariadenia sú udržiavané v pravidelnej čistote. V celej budove a jej okolí je vytvorené estetické prostredie. Súčasťou areálu školy je aj pravidelne udržiavaná zeleň. Vyučovanie je organizované podľ rozvrhu hodín s obedňajšou prestávkou v trvaní od 12,15 - 13,00 hod. Rozvrh rešpektuje psychohygienické podmienky vyučovania. V škole je nainštalovaný automat na teplé nápoje.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biológia12 Mgr. Barnabás Bindics
Chémia1 Mgr. Attila Kollár
Informatika 17 Mgr. Attila Kollár
Informatika 234 Mgr. Kristián Bugár
Matematika, fyzika1 Mgr. Kristián Bugár
Maturitný seminár14 Mgr. Terézia Vasmeraová
Príprava na MS pre 4. ročníky7 MUDr. Viola Morvaiová
Prvá pomoc 219 MUDr. Viola Morvaiová
Recitačný krúžok11 Mgr. Mária Töröková
Ročníkový seminár13 Mgr. Gabriela Feketeová
Športové hry24 Mgr. Andrea Hegedüsová
Turisticko- cyklisticko ekologický krúžok14 Mgr. Katarína Szabó

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi v rade rodičov SZŠ-EK Dunajská Streda. Každá trieda má svojho zástupcu. Zasadnutia rady rodičov sa konajú podľa harmonogramu ZRŠ. Škola poskytuje aktuálne informácie o prospechu a absencii žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Nové informácie o aktivitách školy určené žiakom školy a rodičom záujemcom z radov širokej verejnosti sú pravidelne zverejňované prostredníctvom web stránky školy (www.szsds).

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola spolupracuje s verejnosťou v nasedovných činnostiach:

- spolupráca v oblasti odborného vzdelávania

- charitatívno-dobrovoľnícka činnosť v spolupráci s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami

- spolupráca so zdravotníckmi a sociálnymi zariadeniami v Dunajskej Strede, Galante a v Komárne

- spolupráca so štátnymi a miestnymi inštitúciami, ako ÚPSVaR Dunajská Streda, Mestský úrad Dunajská Streda, Hasičský a požiarny zbor Dunajská Streda, zdravotné a sociálne poisťovne, stredné školy

Záver

Stredná zdravotnícka škola - EK v Dunajskej Strede je vzdelávacia inštitúcia, ktorej miesto je v súčasnosti v oblasti odborného vzdelávania opodstatnené a nezastupiteľné. Na škole sú vytvrené podmienky pre úspešnú prácu našej inštitúcie a dosahovanie pozitívnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vypracovala: PhDr. Eva Siposová

V Dunajskej Strede, 8. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8. 10. 2018

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy: súhlasím - nesúhlasím

Správa bola prerokovaná a prijatá na zasadnutí Rady školy dňa :

Rada školu pri SZŠ-EK odporúča TTSK Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/18 schváliť.

Predseda Rady školy: Mgr. Horváthová Ildikó

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej zdravotníckej školy - EK, Športová 349/34, Dunajská Streda schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18.

v Trnave:

súhlsím - nesúhlasím: za TTSK ..........................

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria