• Profil školy

    •  

     História školy sa začína písať 1.9.1970 zriadením SZŠ. V rokoch1970-1979 sa škola úspešne etablovala v sieti stredných škôl a dostala sa  do povedomia širokej verejnosti.1.9.1973 dostala škola novú budovu a dostáva sa na úroveň ostatných škôl tohto typu.
     Od 1. januára 1991 nadobudla právnu subjektivitu. Žiaci školyprichádzajú z okresov: DS,KN,SA,GA,NZ,NR,LV,Bratisl. vidiek. 

     Ciele a úlohy školy vyplývajú zo základných pedagogických dokumentov aktivovaných študijných odborov a z potrieb spoločenskej a zdravotníckej praxe.

     Úlohou školy je pripraviť kvalitných zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú všeobecne a odborne vzdelaní ľudia s vysokými morálnymi a etickými vlastnosťami.
     Ďalším poslaním je pripravovať do života zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
     spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach.
             Od roku 1993/94 škola aktivuje paralelne triedu s vyučovacím jazykom slovenským a triedu s vyučovacím jazykom maďarským.

     Na škole sú aktivované študijné odbory :
     Rozpis plánu výkonov tried prvého ročníka školy v školskom roku 2006/2007.

     Na výučbu štandardov pre nový odbor,ktorý má za cieľ:

     • v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio- psycho-sociálnych potrieb chorého pod vedením sestry,
     • plniť úlohy v diagnostickom a liečebnom procese podľa ordinácie lekára a sestry,
     • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     • poskytovať odbornú prvú pomoc,
     • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu,
      aj na daľšie zručnosti, ktoré predpokladajú dobre vybavené a pripravené učebne informatiky.

     Prvoradou úlohou kvalitnej prípravy našich študentov z informatiky by bolo:

     • poznať metódy spracovávania údajov a informačné systémy,
     • pracovať s informačnou technikou, pracovať s textovým, tabuľkovým a databázovým programom,
     • manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou technikou v zdravotníctve,
     • sledovať informačný systém oddelenia a spracovávať údaje pre potreby zdravotníckych zariadení,
     • pripravovať štatistické podklady a podklady pre archiváciu

           Odborná prax pre 3 ročník sa vykonáva na pracoviskách :

     • Úrad práce
     • NsP Galanta
     • NsP Dunajská Streda
     • Všoobecná zdrav. poisťonňa
     • Penzión Dunajská Streda
     • Detský domov Komárno
     • Detské jasle Dunajská Streda
     • Soc.poisťovňa Dunajská Streda .