Navigácia

O škole

Profil školy

 

História školy sa začína písať 1.9.1970 zriadením SZŠ. V rokoch1970-1979 sa škola úspešne etablovala v sieti stredných škôl a dostala sa  do povedomia širokej verejnosti.1.9.1973 dostala škola novú budovu a dostáva sa na úroveň ostatných škôl tohto typu.
Od 1. januára 1991 nadobudla právnu subjektivitu. Žiaci školyprichádzajú z okresov: DS,KN,SA,GA,NZ,NR,LV,Bratisl. vidiek. 

Ciele a úlohy školy vyplývajú zo základných pedagogických dokumentov aktivovaných študijných odborov a z potrieb spoločenskej a zdravotníckej praxe.

Úlohou školy je pripraviť kvalitných zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú všeobecne a odborne vzdelaní ľudia s vysokými morálnymi a etickými vlastnosťami.
Ďalším poslaním je pripravovať do života zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach.
        Od roku 1993/94 škola aktivuje paralelne triedu s vyučovacím jazykom slovenským a triedu s vyučovacím jazykom maďarským.

Na škole sú aktivované študijné odbory :
Rozpis plánu výkonov tried prvého ročníka školy v školskom roku 2006/2007.

Na výučbu štandardov pre nový odbor,ktorý má za cieľ:

 • v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio- psycho-sociálnych potrieb chorého pod vedením sestry,
 • plniť úlohy v diagnostickom a liečebnom procese podľa ordinácie lekára a sestry,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu,
  aj na daľšie zručnosti, ktoré predpokladajú dobre vybavené a pripravené učebne informatiky.

Prvoradou úlohou kvalitnej prípravy našich študentov z informatiky by bolo:

 • poznať metódy spracovávania údajov a informačné systémy,
 • pracovať s informačnou technikou, pracovať s textovým, tabuľkovým a databázovým programom,
 • manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou technikou v zdravotníctve,
 • sledovať informačný systém oddelenia a spracovávať údaje pre potreby zdravotníckych zariadení,
 • pripravovať štatistické podklady a podklady pre archiváciu

      Odborná prax pre 3 ročník sa vykonáva na pracoviskách :

 • Úrad práce
 • NsP Galanta
 • NsP Dunajská Streda
 • Všoobecná zdrav. poisťonňa
 • Penzión Dunajská Streda
 • Detský domov Komárno
 • Detské jasle Dunajská Streda
 • Soc.poisťovňa Dunajská Streda .

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
  929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
 • 031/5522650

Fotogaléria