Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola - Dunajská Streda Dunaszerdahely 
Adresa školyŠportová 349/34 Dunajská Streda
Telefón031/552 26 50 
E-mailszsdunstreda@gmail.com, riaidteľ.szsdunstreda@zupa-tt.sk 
WWW stránkaszsds.edupage.org 
ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Beata Miklósová031/552 26 500903368189szsdunstreda@gmail.com, riaidteľ.szsdunstreda@zupa-tt.sk
ZRŠMgr. Ildikó Feketeová031/552 26 50  
Koordinátor PVPhDr. Zuzana Fenešová031/552 26 50  

Rada školy

Rada školy pri SZŠ-EK bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách 7.3.2016. Funkčné obdobie sa začalo dňom 5.4.2016 ustanovujúcim zasadnutím na obdobie 4 rokov.

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole - EK pomáha žiakom, rodičom i pedagógom školy pri plnení úloh, ktoré si dali za cieľ. Posudzovala a vyjadrovala sa k činnosti školy, presadzovala verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ildikó Horváthová0903 376 579
pedagogickí zamestnanciMgr. Annamária Farkas0903 975 345
nepedagogickí zamestnanciBeáta Hervayová031 552 26 50
zástupcovia rodičovOrosová Judita0915 998 777
 Czíferi Beáta0905 523 842
 Brožek Norbert0905 852 717
zástupca zriaďovateľaJUDr. Hájos Zoltán031 590 39 11
 Mgr. Stanislav Pravda033 555 94 20
overovateľBc. Bacsó László031 558 21 51
zástupca žiakovBedeová Evelyn0944 094 026

Poradné orgány školy

Predmetové komisie sa počas školského roka stretli 4x. Priebežne sledovali plnenie plánov PK a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za každý štvrtok. Navrhovali opatrenia na zlepšenie študijných výsledkov.

Porady vedenia školy sa konali pravidelne raz do týždňa. Na týchto stretnutiach sa pripravoval plán práce na nasledujúci týždeň a riešili sa operatívne úlohy školy, organizačné zabezpečenie edukácie, ekonomicko-finančné úlohy, výsledky kontrolnej činnosti.

Rada rodičov sa pravidelne stretávala v rámci rodičovských združení. Vedenie školy informovalo rodičov (zástupcov rodičov jednotlivých tried) o priebehu a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, o aktuálnych legislatívnych zmenách, o mimoškolských činnostiach, o hospodárení školy ako aj o ostatných záležitostiach týkajúcich sa vzťahu rodičia a škola.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK jazykovMgr. Andrea VIňiziováMJL, SJL, SJSL, ANJ, NEJ 
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Andrea HegedűsováOBN, NOS, TEV, DEJ 
PK prírodovedných predmetovMgr. Ládiová TímeaMAT, FYZ, CHE, INF, GEO, BIO 
PK klinických predmetovMUDr. Morvaivoá ViolaANF, ZKC, PAT, PRL 
PK ošetroveteľských predmetovPhDr. Fenešová ZuzanaZOA, AZD, SOS, ORZ, LAJ, PP, OKP, ZDR, SAN, SP, PRC 
Riaditeľská radaPaedDr. Miklósová Beata  
Rada rodičocMarczellová Katalin  
Rada školyMgr. Horváthová Ildikó  
Rada študentovBedeová Evelyn  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 234

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
1.PS M26 
1.PS S27 
2.ZAA M21 
2.ZAB S15 
3.ZAA M21 
3.ZAB S19 
4.ZAA M20 
4.ZAB S14 
1.SA S9 
3.SA17 
1. PKŠ17 
2.PKŠ12 
1. SB16 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 86 / počet dievčat 73

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 51 / počet dievčat 43

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 51 / počet dievčat 43

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 51/ počet dievčat 43

Externé večerné štúdium

PKŠ - 2 ročné

počet prihlásených študentov 17, počet zapísaných študentov 17

Sanitár - 1 ročný

počet prihlásených študentov 16, počet zapísaných študentov 16


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAZDAZDAZDcvANFANFANJANJBIOBIOBIODEJDEJDEJDIHESV
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ1,3   1,8          
I. SA S      3,41    1,78  
I.PS M    2,56 1,921,56    1,2  
I.PS S    2,54 2,071,81    1,62  
I.SB               
II.PKŠ    2,18          
II.ZAA M1,75 1,75 2,25 2,33        
II.ZAB S1,64 1,64 2,57 2,86        
III.SA M      2,4        
III.ZAA M1,48     2        
III.ZAB1,21     1,94        
IV.ZAA M      2,9        
IV.ZAB S      1,75        

TriedaESVEVEEVEETVETVETVEVEFYZFYZFYZcvGEGGEOCHECHECHEcv
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ               
I. SA S     1,67         
I.PS M     1  1,96 1,52  1,28 
I.PS S     1  2,04 1,54  1,58 
I.SB               
II.PKŠ               
II.ZAA M               
II.ZAB S               
III.SA M               
III.ZAA M               
III.ZAB               
IV.ZAA M               
IV.ZAB S               

TriedaINFINFKAJKAJKNJKNJLAJLAJMJLMJLMATMATNAVNAVNBV
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ               
I. SA S1,67         1,67   1
I.PS M1,24     1,24 1,44 1,72   1
I.PS S1,42     1,27   2,27   1
I.SB               
II.PKŠ               
II.ZAA M1,55       1,7 1,85    
II.ZAB S1,07         1,93    
III.SA M1,33       1,17 2,39    
III.ZAA M1,19       1,76 1,43    
III.ZAB1,26       2 1,32    
IV.ZAA M        2,2      
IV.ZAB S               

TriedaNOSNOSNEJNEJOBNOBNOBNOBVOKPOKPORZOZSOZSOGBOAZ
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ               
I. SA S  2            
I.PS M  2,77 1          
I.PS S  2,55 1,08          
I.SB               
II.PKŠ         1,36    1,36
II.ZAA M  2,75 1,15     1,751,75   
II.ZAB S    1     1,711,71   
III.SA M  3 1,33          
III.ZAA M  2,9           1,33
III.ZAB  3           1,47
IV.ZAA M  2,4      1,75    1,75
IV.ZAB S  2      2     

TriedaOSSOTYOSEPATPATPRCPPAPRCPRLPRLPRPPRPPRPcvPSPPSP
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ1,61,41,6 1,4          
I. SA S               
I.PS M 2,161,72            
I.PS S 1,962,35            
I.SB          1 1  
II.PKŠ         2,361    
II.ZAA M    2,75    1,451,8    
II.ZAB S    3,21    1,211,93    
III.SA M               
III.ZAA M               
III.ZAB               
IV.ZAA M               
IV.ZAB S               

TriedaPSPPYJPSPcvSIXSAPSNOSACSAN cvič.SAN t.SJLSJLSJSLSJSLSJSLSOS
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ 1,1             
I. SA S   1,11 1,67  1,67 2,44    
I.PS M1,281,28         2,68   
I.PS S1,54         2,38    
I.SB   1,25 1,83  1,83      
II.PKŠ               
II.ZAA M 1,15         2,9   
II.ZAB S 1        2,57    
III.SA M   1,83 2,44     2,94   
III.ZAA M           2,9   
III.ZAB          1,782,8   
IV.ZAA M           3,15   
IV.ZAB S          2,5    

TriedaSOSSprTPJTSVTEVTEVZOATRHZOAZOEZOE cvič.ZKCZKCZDEZET
1.A               
1.B               
1.SAN M               
I. PKŠ           1,8   
I. SA S 1 2,11           
I.PS M 1 1,6       2,48   
I.PS S 1 1,31       2,27   
I.SB               
II.PKŠ         1,82 2,36  1
II.ZAA M1,25111,45     2,35 2,85   
II.ZAB S1,5111,43     2,57 3,5   
III.SA M 1 1,72           
III.ZAA M 1 1,71     2,24 3,38  1,14
III.ZAB 1 1,74     1,95 2,26  1,16
IV.ZAA M 1 1,3     2,1 2,45   
IV.ZAB S 1 1,5     2,36 2   

TriedaZDRZDR
1.A  
1.B  
1.SAN M  
I. PKŠ  
I. SA S 2,44
I.PS M  
I.PS S  
I.SB 2,08
II.PKŠ  
II.ZAA M  
II.ZAB S  
III.SA M 2,78
III.ZAA M  
III.ZAB  
IV.ZAA M  
IV.ZAB S  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1.A0000029000
1.B0000029000
1.SAN M000007000
I. PKŠ1062200000
I. SA S814300000
I.PS M25517300000
I.PS S26691100000
I.SB000000000
II.PKŠ000000000
II.ZAA M21541101000
II.ZAB S1407700000
III.SA M000000000
III.ZAA M21151500000
III.ZAB19511300000
IV.ZAA M000000000
IV.ZAB S000000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A000,0000,0000,00
1.B000,0000,0000,00
1.SAN M000,0000,0000,00
I. PKŠ10777,70777,7000,00
I. SA S855769,6355369,1340,50
I.PS M25147158,84146958,7620,08
I.PS S26166764,12166464,0030,12
I.SB000,0000,0000,00
II.PKŠ000,0000,0000,00
II.ZAA M2199147,1998947,1020,10
II.ZAB S141551110,791551110,7900,00
III.SA M000,0000,0000,00
III.ZAA M21142667,90142667,9000,00
III.ZAB19188199,00187898,8430,16
IV.ZAA M000,0000,0000,00
IV.ZAB S000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB119(1/18)    6453 2,2818
Maďarský jazyk a literatúra 21(2/19)40,60%139,30%16293 2,4520
Nemecký jazykB114(2/12)    3452 2,4314
Nemecký jazykB22(0/2)    2    1,002
Praktická časť odbornej zložky 47(7/40)           
Slovenský jazyk a literatúra 14(1/13)    185  2,2914
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 21(2/19)39,10%132,10%1 974 2,7520
Teoretická časť odbornej zložky 47(7/40)    111915  2,0945

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 47(7/40)23202  1,5345

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. PKŠ5361 N praktická sestra 
I. SA S5371 H sanitár 
I.PS M5361 M praktická sestra 
I.PS S5361 M praktická sestra 
I.SB5371 H sanitár 
II.PKŠ5356 N zdravotnícky asistent 
II.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
II.ZAB S5356 M zdravotnícky asistent 
III.SA M5371 H sanitár 
III.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
III.ZAB5356 M zdravotnícky asistent 
IV.ZAA M5356 M zdravotnícky asistent 
IV.ZAB S5356 M zdravotnícky asistent 

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
 2. ročníkTechnológia prípravy jedál8 hodín

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP28825,826,35
DPP211,590,8
Znížený úväzok1178,415,15
ZPS211,360,8
Na dohodu911,090,19

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03030
vychovávateľov00 
asistentov učiteľa00 
    
spolu03030

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1. PS M, 1. PS Sgeografia2 hodiny
1. PS M, 1. PS Sdejepis4 hodiny

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické20
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
aktualizačné - riadenie odbornej zložky vzdelávanie na SZŠ SR - MZ SR 2
aktualizačné -školenie predsedov MK1 
rigorózna skúška3 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Cezpoľný beh - Gabčíkovo6    
Legere- literárna súťaž PF UK v Nitre3  3.miesto 
Expert geniality show9    
Pislákoló mécses - recitačná súťaž2  1. a 3. miest 
Mladý diagnostik3. a 4. ročník    
Stolný tenis32.miesto   
SOČ - školské kolo4    
XXIX. recitačná súťaž Tompa Mihály v maď.jazyku4účasťúčasť  
Volejbalvybraní žiaci z každého ročníka účasť  
SOČ4 účasť  
Projekt Zelený andel2    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity zamerané na prezentáciu školy na verejnosť:

• Organizovanie - Týždeň otvorených dní

• Prezentácia štúdia na našej škole a spolupráca so ZŠ v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Senec

• Účasť na podujatí „Burza stredných škôl“ v Dunajskej Strede, ktorú organizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede

• Aktívna účasť na akcii „kam na strednú v Trnavskej župe“ - organizátorom je VÚC Trnava

• Účasť absolventov na akciách VŠ - Dni otvorených dverí na vysokých školách

• Aktivity v rámci kariérového poradenstva - voľba povolania, spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede, konzultácie s žiakmi

• Aktívna účasť učiteľov našej školy na ZRŠ na základných školách

• Pravidelná prezentácia školy v dunajskostredskom TV, v regionálnej tlači, na sociálnej sieti - facebook, instagram, webová stránka školy

• Prezentácia školy na aktivitách, ktorú organizuje Mestský úrad v Dunajskej Strede

• Zabezepčenie zdravotnej služby (v poskytovaní PP, meranie krvného tlaku, cholesterolu, cukru v krvi) na rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach v okrese Dunajská Streda

• Zabezpečenie prednášok v oblasti poskytovania prvej pomoci pre základné a stredné školy regiónu

• Účasť na zbierkach a v kampaniach (Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, Úsmev ako dar)

• Aktívna účasť žiakov na bezplatnom darovaní krvi

• Organizovanie osláv na Mikuláša v nemocnoci NsP Svet zdravia, Dunajská Streda

Podujatia na škole (prednášky, workshopy, súťaže)

• Deň školy

• Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

• Ekotopfilm - aktivita v rámci pojektu Zelená škola

• Organizovanie okresného kola Olympiády z ANJ a NEJ

• Organizovanie súťaži Mladý diagnostik

• Vianočný program prenašich žiakov

• Hallowen party - trochu inak

• Pravidelná návšteva divadla

• Realizácia KOŽAZ a účelového cvičenia pre žiakov

• Realizácia lyžiarského výchovného-výcvikového kurzu

• Športové aktivity a súťaže

Kontakty, partnerstvá so školami:

• Česká republika - Střední zdravotnícka škola, Frýdek Místek

• Maďarsko - Eötvös József Evangelikus Gimnázium és Egészségügyi

Szakközépiskola - Sopron; Batthyány Lajos Gimnázium és

Egészségügyi Szakkközépiskola - Győr

V rámci podnikateľskej činnosti vzdelávacie aktivity:

• Kurz prvej pomoci

• Preškolenie zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR z z 13. 02. 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Služby poskytované školou:

• Vydávanie medzinárodného certifikátu IES London

• Vydávanie certifikátu o absolvovaní kurzov prvej pomoci

• Vydávanie osvedčenia o absolvovaní preškolenia zdravotníckych pracovníkov

Spoluráca s organizáciami, inštitúciami

• Spoluráca s územným celkom Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede

• Odborná spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) - e-testovanie, on - line maturita

• Odborná spolupráca s Komplexnou záchrannou službou v Gabčíkove

• Odborná spolupráca s regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentie, Dunajská Streda (Dunajskostredský deň ošetrovateľstva)

• Odborná spolupráca s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl na Slovensku

• Spolupráca a zmluvný vzťah s tunajšou nemocnicou - Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda, a.s. (Svetový deň srdca, Svetový deň diabetu, projekt Krajší deň, Ples zdravotníkov)

• Spolupráca s Okresným riaditeľstvom Hasičského zboru a záchranného zboru v Dunajskej Strede

• Spolupráca s Mestským úradom, Dunajská Streda

• Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodin v Dunajskej Strede

• Spolupráca s IES London (medzinárodný certifikát o vzdelaní)

• Spolupráca s medzinárodnou organizáciou - UNICEF

Iné služby poskytované školou:

• e- triedna kniha

• e- ziacka knižka

• zabezpečenie priestoru a IKT techniky pri seminároch Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentie, Dunajská Streda

• webová stránka školy

• sociálna sieť (facebook, instagram)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Stredná zdravotnícka škola - EK pokračovala aj v školskom roku 2019/20 v riešení národných, medzinárodných a vlastných projektov. Hlavným cieľom školy je realizovať projekty zamerané na rozvoj kompetencií žiakov. Realizácia projektov napomáha aj k skvalitneniu materiálno-technického vybavenia školy. Súčasne vytvára možnosti aj pre neformálne spoločné aktivity učiteľov a žiakov. Na druhej strane sú však projekty náročné na administratívu.

A) Dlhodobé

1. Projekt "Zelená škola" - environmentálne aktivity školy

2. Projekt "IES London" - medzinárodné overovanie vzdelávania - vydávanie certifikátu o vzdelaní

3. Projekt "Unicef"

4. Projekt "Bez hraníc -„Határtalanul", Sopron

5.Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

7. ERASMUS +

8. Projekt CVTI - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

9. Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s využitým e - testovanie

10. Projekt " Boldog Iskola - Štastná škola"

B) Krátkodobé

1. Participatívny rozpočet TTSK

2. KARANTÉMA - virtuálny workshop

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Kontroly - inšpekcie:

1. Kontrola útvaru hlavného kontrolóra TTSK

Dátum kontrolnej činnosti: 26.05.2020 - 28.05.2020

Predmet kontroly: kontrola bola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly vykonanej v dňoch 02.06. - 16.06.2019

Výsledok kontroly: nedostatky neboli zistené.

2. Revízie

Revízie teplovodovej koolne, komína, hasiacich prístrojov, signalizačného zariadenia, blezkozvodového zariadenia

BOZP, PO, KR - bez opatrení

3. Protipožiarna kontrola - nebola vykonaná zo strany ORHa ZZ v Dunajskej Strede.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické zabezpečenie školy v školskom roku 2019/20 bolo primerané finančným podmienkam školy. Boli vykonané zákonom určené revízie, technické kontroly. Základná údržba školy a areálu, opravy a servisné práce sú vykonávané priebežne. Ochrana majetku je zabezpečená signalizačným bezpečnostným zariadením, kamerovým systémom od 1. 9. 2011.

Materiálno-technické vybavenie školy bolo posilnené cez nákupy PC, školského nábytku, učebných a zdravotníckych pomôcok. Úspora elektrickej energie sa uskutočňuje cez výmenu klasických svietidiel na úsporné žiarovky.

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská,)

Úpravy v klasických a odborných učebniach boli zamerané na vymaľovanie priestorov, čiastočnú výmenu školského nábytku. Telocvičňa, školské ihrisko je bez zmien.

Potreby a pripravované plány

1. Rekonštrukcia toalety - 2. poschodie

2. Sofwér pre server školy

3. Modernizácia šatní žiakov

4. Nákup PC

5. Výmena okien

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení hovorí o prideľovaní financií pre školy na základe normatívu na žiaka. Naša škola dostala na základe normatívu na bežné výdavky školy v roku 2019 pri prepočítanom počte žiakov finančné prostriedky vo výške:

schválený rozpočet: 669,016 €

upravený rozpočet: 613,567 €

Pri použití finančných prostriedkov bolo dodržanéustanovenie zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Škola použila finančné prostriedky na mzdy odvody do poisťovaní a výdavky na prevádzku.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre SZŠ-EK na rok 2019 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpis bežných výdavkov bol nasledovný:

Bežné výdavky

- schválený rozpočet : 669.0106 €

- upravený rozpočet : 637.046 €

- plnenie rozpočtu: 631.204,75 €

Čerpanie rozpočtu podľa klasifikácie

- 610 mzdy: 422.346,10 €, činí 66,91 %

- 620 poistné a príspevok do poisťovaní: 151.329,91 €, činí 23,98 %

- 630 tovary a služby: 45.690,78 €, činí 7,25 %

- 640 bežné transfery : 11.737,96 €, činí 1386 %

Rozpočet príjmov

- schválený rozpočet: 6.700 €

- upravený rozpočet: 28.200 €

- plnenie rozpočtu: 20.529,30 €

Plnenie príjmov za :

- transfery v rámci verejnej správy: 2.818,75 €

- príjmy z prenajatých budov a priestorov: 817,50 €

- predaj výrobkov, tovarov a služieb : 8.080 €

- ostatné príjmy - z dobropisov: 5.813,05 €

- granty: 3.000 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- 642 bežné transfery - štipendiá: 2818,75 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V roku 2019 SZŠ-EK obdržala dotáciu na vzdelávacie poukazy vo výške 1971.

Počet vzdelávacích poukazov: 614 ks.

Z finančných prostriedkov boli vyplatené odmeny a odvody vo výške 1704 € a boli nakúpené učebné pomôcky na záujmové krúžky v hodnote 267 € (športové potreby, zdravotnícky materiál, náplne do tlačiarní, toner, kancelársky papier).

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Škola vykonáva na základe živnostenského listu a súhlasu zriaďovateľa školy podnikateľskú činnosť v oblasti:

- organizovanie kurzov a školení (prvá pomoc, preškolenie zdravotníckych asistentov)

Na tieto účely využívame voľné priestorové kapacity školy.

Zisk po zdanení v podnikateľskej činnosti školy za rok 2019 činil 4.078,05 €

Finančné prostriedky z podnikateľskú činnosť celkovo predstavujú k 31.12.2019 - 13.857,63 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ-EK splnila všetky prioritné úlohy, ktoré si stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku 2019/20. Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2019/20 sa uskutočnilo na zasadnutí sekcií predmetových komisií a na hodnotiacej Pedagogickej rade dňa 10. 06. 2020. Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti sa realizovali primerane k vedomostným, osobnostným danostiam žiakom, metodickej a odbornej úrovni pedagógov a materiálno-technickému vybaveniu školy.

Z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi, mimoškolskej činnosti, umiestnení na súťažiach, účasti na projektoch, prezentácii školy na verejnosti a získavania mimorozpočtových zdrojov bol školský rok 2019/20 úspešný.

Pozitíva

1. Zvýšený počet študentov denného štúdia

2. Riešenie odborných kompetencií študijného odboru zdravotnícky asistent (vyhláška č. 28/2018 MZ SR) a postupný prechod na odbor: praktická sestra

3. Neustále zlepšovanie študijných výsledkov i počet študentov so študijným priemerom 1,0 a PV

4. Zlepšenie študijných výstupov na maturitných skúškach v riadnom termíne

5. e-maturita, spolupráca s NÚCEM

6. Mimoriadne výsledky študentov na celoštátnych kolách, súťaží, práca s talentovanými študentmi

7. Málo udelených výchovných opatrení, málo priestupkov voči školskému poriadku

8. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania

9. Evalvácia úrovne vzdelávania, kvality činnosti inštitúcie, zamestnancov

10. Aktívna mimoškolská činnosť školy

11. Charitatívno-dobrovoľnícka činnosť študentov

12. Uplatnenie sa absolventov v praxi

13. Elektronizácia školskej dokumentácie a organizácie vzdelávania

14. Podnikateľská činnosť školy

15. Ekonomicko-finančná agenda školy, MTZ školy, prevádzka školy

16. Rekonštrukcia strechy

17. Nákup počítačov

17. Spolupráca s inštitúciami, partnermi, profesijnými organizáciami

Negatíva

1. Rezervy vo využívaní interaktívneho vzdelávania, digitalizácie vzdelávania, chýbajúce softwéry

2. Rezervy v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, využívaní osvedčených didaktických a metodických materiálov na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, nedostatočná implementácia inovovaných pedagogických metód

3. Vysoký počet neuzatvorenej koncoročnej klasifikácie pre prekročenie povolenej absencie 10 %

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

1. Mimoškolská činnosť študentov

- hodnotenie školy, oceňovanie výchovno-vzdelávacích, mimoškolských aktivít a úrovne vzdelávania (INEKO, IES, ICI)

- spolupráca s profesijnými inštitúciami, organizáciami i neziskovými organizáciami

- úspešná reprezentácia školy na súťažiach, podujatiach, konferenciách regionálneho a celoslovenského charakteru

- tvorivá, otvorená klíma školy

- zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy, podnikateľská činnosť školy

2. Účasť na projektoch

- vo vzdelávacej oblasti - modernizácia vzdelávania, zvyšovanie kvality vzdelávania, elektronizácia vzdelávania)

- spoločensko-občianska oblasť - UNICEF

- ERASMUS+ - K1 - AKO POSLAŤ CRBTICU DO ŠKOLY (Projekt mobility v rámci OVP realizovaný S ORTOPäDISCHES SPITAL SPEISING GmbH, Ein Unternehmen der Vinzezz Gruppe) - presunutý o rok pre COVID-19

- Participatívny rozpočet v TTSK "PARTIrozpočet" - zrušený v marci pre COVID-19

- KaranTéma v spolupráci s FRDC

stretnutie cieľovej skupiny

Hackaton - KaranTéma

Start (up) suli - súťaž pre žiakov

- Štastná škola - Boldog Iskola - prenesené od marca do online prostredia

- Zelená škola

3. Spolupráca so základnými školami

Pedagógovia školy sa intenzívne a aktívne podieľali na propagácii štúdia na základných školách v spolupráci výchovných poradcov

4. Podnikateľská činnosť školy

SZŠ-EK v Dunajskej Strede organizuje vzdelávací kurz Prvá pomoc.

5. Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami (zabezpečenie odbornej praxe študentov) a vzdelávacími inštitúciami

Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a zahraničná prax v Rakúsku - zabezpečenie odbornej praxe študentov, účasť na seminároch, zdravotnícko-edukačných konferenciách organizovaných NsP Svet zdravia, organizovanie zdravotnícko-osvetových projektov (edukačné materiály), klinická súvislá prax študentov školy. Naša škola spolupracuje aj s priamo riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR, Metodicko-pedagogickým centrom a ŠIOV.

6. Marketing školy - propagácia školy na verejnosti

Škola venuje mimoriadne veľkú pozornosť propagácii školy. Propagácia školy na verejnosti sa uskutočňuje v spolupráci s mestskou televíziou Dunajská Streda, ďalej využívame bilboardy, publicistiku, články v regionálnej tlači, web stránku školy, kde pružne doplňujeme nové informácie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Rozšíriť ponuku študijných programov školy

2. Vysoký dôraz klásť na zlepšenie študijných výsledkov školy

3. Vo vzdelávaní aktívne využívať IKT, využiť interaktívne vzdelávanie

4. Zabezpečiť materiálno-technické podmienky k využívaniu IKT, potrebný softwér.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Ďalšie štúdium absolventov - z celkového počtu 33 študentov (14 žiakov VJS, 19 študentov VJM)

Štúdium na VŠ:

Trnavská Univerzita v Trnave - 2 študenti

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - 1

Vysoká škola sv. Alžbety - 8 študentov

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava - 8 študentov

Univerzita J. Selyeho Komárno - 2 študenti

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1 študent

zamestnaní absolventi v študijnom odbore zdravotnícky asistent (Dunajská Streda, Bratislava, Komárno)- 9 študentov

DDS pre dospelých - 2

materská dovolenka 0

opakujú ročník - 0

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy sú v súlade so Školským poriadkom a sú na dobrej úrovni. Triedy majú vyhovujúce priestorové riešenie, poskytujú vhodné podmienky pre prácu žiakov a učiteľov. Sociálne zariadenia sú udržiavané v pravidelnej čistote a ostatné plochy v škole podliehajú pravidelnej dezinfekcii. V celej budove a jej okolí je vytvorené estetické prostredie. Súčasťou areálu školy je aj pravidelne udržiavaná zeleň. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín s obedňajšou prestávkou v trvaní od 12,15 - 13,00 hod. Rozvrh rešpektuje psychohygienické podmienky vyučovania. V škole funguje aj bufet a nainštalovaný aj automat na teplé nápoje.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Enviromentálny krúžok15 Mgr. Andrea Viziová
Informatika6 Mgr. Attila Kollár
Literárny8 Mgr. Barnabás Bindics
Nemecký jazyk -príprava na MS0 PaedDr. Gabriela Orsolya, PhD.
Prvá pomoc14 PhDr. Zuzana Fenešová
Volejbal21 Mgr. Andrea Hegedüsová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi v rade rodičov SZŠ-EK Dunajská Streda. Každá trieda má svojho zástupcu. Zasadnutia rady rodičov sa konajú podľa harmonogramu ZRŠ. Škola poskytuje aktuálne informácie o prospechu a absencii žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Nové informácie o aktivitách školy určené žiakom školy a rodičom záujemcom z radov širokej verejnosti sú pravidelne zverejňované prostredníctvom web stránky školy (www.szsds).

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola spolupracuje s verejnosťou v nasledovných činnostiach:

- spolupráca v oblasti odborného vzdelávania

- charitatívno-dobrovoľnícka činnosť v spolupráci s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami

- spolupráca so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami v Dunajskej Strede, Galante

- spolupráca so štátnymi a miestnymi inštitúciami, ako ÚPSVaR Dunajská Streda, Mestský úrad Dunajská Streda,Hasičský a požiarny zbor Dunajská Streda, zdravotné a sociálne poisťovne, stredné školy

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 pracoval krízový manažment školy na riešení situácie a organizácie on-line vyučovania počas pandémie COVID 19. Prijali sa nasledovné opatrenia:

- Založenie skupiny pomocou aplikácie viber na zabezpečenie rýchlej a efektívnej komunikácie vedenia a pedagógov školy resp. pedagógov medzi sebou

- Riaditeľka školy vydala usmernenia týkajúce sa on-line vyučovania pre pedagógov, žiakov a ich rodičov prostredníctvom EDUpage. Vyučovanie a ústne skúšanie prebiehalo podľa platného rozvrhu prostredníctvom videokonferencií na JitsiMeet a GoogleMeet na základe vypracovaného manuálu riaditeľky školy. Posielanie úloh, ich riešenie a testovanie vedomostí žiakov prebiehalo v systéme EDUpage.

- Zasadnutia pedagogickej rady a predmetových komisií prebiehali on-line.

- Informácie pre pedagógov boli zasielané prostredníctvom pracovného e-mailu vždy aktuálne, najmenej však raz do týždňa vždy v pondelok.

- Opatrenia krízového manažmentu platili od 16. 3. 2020 až do skončenia mimoriadnej situácie.

Pedagógovia školy absolvovali on-line školenia, webináre a konferencie.

- 27. 3. 2020 - on-line stretnutie pracovnej skupiny a stanovenie problematických okruhov dištančného vzdelávania v spolupráci s FRDC - - Fórum centrum pre regionálny rozvoj. Stretnutia sa zúčastnili: PaedDr. Beata Miklosová, Mgr. Lívia Pintes, doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., Mgr. Ildikó Horváthová.

- 4. 4 .2020 - Hackaton - KaranTéma - Pre opatrenia zavedené na zamedzenie šírenia koronavírusu sa v záujme zefektívnenia distančného vzdelávania zorganizoval inovatívny workshop s názvom KaranTéma. V spolupráci FRDC - Fórum centrum pre regionálny rozvoj a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky celodenný hackaton otvorila Monika Filipová, štátna tajomníčka ministerstva. Hackatonu sa zúčastnili: Mgr. Ildikó Horváthová - člen dobrovoľníckeho organizačného tímu, PaedDr. Beata Miklósová, PhDr. Zuzana Fenešová, Mgr. Eleonóra Halász, Mgr. Zuzana Haramiaová, Mgr. Annamária Farkas, Mgr. Ilona Hegedűs Rehák, Mgr. Anita Lang Takács, PhDr. Helena Lászlóová, PhDr. Mária Horváthová. Riešili sa metódy on-line vyučovania, problematika marginalizovaných skupín žiakov, GDPR a psychologicko-sociálne dopady mimoriadnej situácie.

- 15.5.2020 - Start(up)Suli - školská súťaž (Barnabás Bognár, Pethő Ildikó, Madarász Karin, Marczel Anna, Végh Angéla, Jankovichová Viktória, Kósa Kristóf) - získaná cena publika

- učitelia odborných predmetov vypracovali učebné materiály vo forme pracovných listov/pracovných zošitov pre všetky ročníky.

- Modernizácia 2020 - na základe iniciatívy riaditeľky školy, skupina pedagógov v spolupráci vedením školy, vypracovala projekt modernizácie, v ktorom sú stanovené krátkodobé, stredne dlhodobé a dlhodobé ciele zavedenia moderných prvkov do prezenčnej formy výchovy a vzdelávania. Plány boli prezentované a doplnené pedagogickej rade dňa 22.6.2020. Práca a vyhodnotenie cieľov bude realizované priebežne.

Záver

Záver

Stredná zdravotnícka škola - EK v Dunajskej Strede je vzdelávacia inštitúcia, ktorej miesto je v súčasnosti v oblasti odborného vzdelávania opodstatnené a nezastupiteľné. Na škole sú vytvorené podmienky pre úspešnú prácu našej inštitúcie a dosahovanie pozitívnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vypracoval: PaedDr. Beata Miklósová

V Dunajskej Strede, 15. 10. 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19. 10. 2020

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy: súhlasím

Správa bola prerokovaná a prijatá na zasadnutí Rady školy dňa : 23.10. 2020

Rada školy pri SZŠ-EK odporúča TTSK Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2019/20 schváliť:

Predseda Rady školy: Mgr. Horváthová Ildikó

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej zdravotníckej školy - EK, Športová 349/34, Dunajská Streda schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/20.

v Trnave:

súhlasím - nesúhlasím: za TTSK Mgr. Stanislav Pravda, poradca župana pre vzdelanostný región a riaditeľ odboru školstva

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria