Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia AZD
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia cvičenie AZDcv
Anatómia a fyziológia ANF
Anatómia a fyziológia ANF
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIO
Dejepis DEJ
Dejepis DEJ
Dejepis DEJ
Disponibilné hodiny DIH
Estetická výchova ESV
Estetická výchova ESV
Estetická výchova a etiketa EVE
Etická výchova ETV
Etická výchova ETV
Etická výchova ETV
Etiketa a estetika EVE
Fyzika FYZ
Fyzika FYZ
Fyzika cvičenie FYZcv
Geografia GEG
Geografia GEO
Chémia CHE
Chémia CHE
Chémia cvičenie CHEcv
Informatika INF
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Latinský jazyk LAJ
Latinský jazyk LAJ
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NOS
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN
Občianská náuka OBN
Občianska výchova OBV
Odborná klinická prax OKP
Odborná klinická prax OKP
Organizácia zdravotníctva ORZ
Organizácia zdravotníctva OZS
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti OZS
Organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb OGB
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia OAZ
Ošetrovateľská starostlivosť OSS
Ošetrovateľské techniky OTY
Ošetrovateľstvo OSE
Patológia PAT
Patológia PAT
Praktická časť odbornej zložky PRC
Praktická príprava a odborná klinická prax PPA
Praktické cvičenia PRC
Preventívne lekárstvo PRL
Preventívne lekárstvo PRL
Prvá pomoc PRP
Prvá pomoc PRP
Prvá pomoc cvičenie PRPcv
Psychológia a pedagogika PSP
Psychológia a pedagogika PSP
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia PSP
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia PYJ
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia cvičenie PSPcv
Sanitárske činnosti SIX
Sanitárske práce SAP
Sanitárstvo SNO
Sanitárstvo cvičenia SAC
Sanitárstvo cvičenie SAN cvič.
Sanitárstvo teória SAN t.
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Sociálna starostlivosť SOS
Sociálna starostlivosť SOS
Správanie Spr
Technológia prípravy jedál TPJ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky ZOA
Triednická hodina TRH
Základy ošetrovania a asistencie ZOA
Základy ošetrovania a asistencie ZOE
Základy ošetrovania a asistencie cvičenie ZOE cvič.
Zdravie a klinika chorôb ZKC
Zdravie a klinika chorôb ZKC
Zdravotnícka etika ZDE
Zdravotnícka etika ZET
Zdravoveda ZDR
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria